Αρχική / More / Αθλητικά / Το σκεπτικό της απόρριψης της αίτησης των κατοίκων στο ΣτΕ
Το σκεπτικό της απόρριψης της αίτησης των κατοίκων στο ΣτΕ thumbnail

Το σκεπτικό της απόρριψης της αίτησης των κατοίκων στο ΣτΕ

Διαβάστε το σκεπτικό της απόφασης του ΣτΕ για την αίτηση των κατοίκων κατά της κατασκευής του γηπέδου της ΑΕΚ.
Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου και αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα σκέφθηκε κατά το Νόμο:
"1. Επειδή, για την άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως έχει κατατεθεί το νόμιμο παράβολο (3960953 – 5/2014 ειδικά γραμμάτια παραβόλου).
2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση των διατάξεων του άρθρου 42 του ν. 4277/2014 (Α΄ 156), κατά το μέρος που περιέχουν τις εξής ρυθμίσεις: α) την παραχώρηση στο σωματείο "Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως" του τμήματος του Άλσους Νέας Φιλαδελφείας που είναι αναγκαίο για τη συμπλήρωση της απαιτούμενης έκτασης για την ανέγερση Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού με την επωνυμία "Αγία Σοφία – Νέα Φιλαδέλφεια" β) την άρση των δεσμεύσεων που απορρέουν από το δασικό χαρακτήρα του Άλσους Νέας Φιλαδελφείας ως προς το ως άνω τμήμα του, γ) την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου και τον καθορισμό όρων δόμησης και χρήσεων γης στην ίδια περιοχή.
3. Επειδή, η διάταξη του άρθρου 27 παρ. 1 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 εδ. α΄ του ν. 2479/ 1997 (Α΄ 67) ορίζει ότι: "1. Η πληρεξουσιότητα σε δικηγόρο παρέχεται με συμβολαιογραφική πράξη ή με συνυπογραφή του δικογράφου του ενδίκου μέσου εκ μέρους του διαδίκου ή με προφορική δήλωση στο ακροατήριο. Στην περίπτωση συνυπογραφής του δικογράφου εκ μέρους του διαδίκου η υπογραφή του δικογράφου από το δικηγόρο θεωρείται ως βεβαίωση της γνησιότητας της υπογραφής του διαδίκου … ". Ενόψει τούτου, η παρούσα αίτηση ακυρώσεως, το δικόγραφο της οποίας συνυπογράφεται από τους αιτούντες, ασκείται από πλευράς νομιμοποιήσεως δικηγόρου, παραδεκτώς δεδομένου ότι κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο παρέστη ένας εκ των δικηγόρων που υπογράφουν το δικόγραφο, τούτο δε ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι ως προς ορισμένους εκ των αιτούντων έχουν προσκομισθεί, ως εκ περισσού, και συμβολαιογραφικές πράξεις παροχής πληρεξουσιότητας προς τον εν λόγω δικηγόρο (πρβλ. ΣτΕ 1011/2013 Ολομ., 1570/2001 Ολομ.).
4. Επειδή, με το άρθρο 42 παρ. 1 του ν. 4277/2014 παραχωρήθηκε κατά χρήση, διοίκηση και διαχείριση στο ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο "Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως" έκταση 29.121 τ.μ., η οποία ευρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας Αττικής. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, η παραχώρηση διενεργήθηκε για την εκπλήρωση του καταστατικού σκοπού του σωματείου και την ανέγερση Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού με την επωνυμία "Αγία Σοφία – Νέα Φιλαδέλφεια". Στην επόμενη παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4277/2014 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι το αθλητικό σωματείο της ΑΕΚ μπορεί να εκχωρεί σε τρίτους δικαιώματα και υποχρεώσεις, να συμβάλλεται με αυτούς και να προβαίνει σε κάθε ενέργεια που κατατείνει στην εκπλήρωση των σκοπών της παρ. 1. Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων αυτών το σωματείο συνήψε την από 3.2.2015 σύμβαση με την ανώνυμη κατασκευαστική εταιρεία "ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ" με σκοπό τη δημιουργία του Κέντρου. Υπό τα δεδομένα αυτά, τόσο το αθλητικό σωματείο όσο και η αντισυμβαλλόμενή του κατασκευαστική εταιρεία, η οποία κατά το χρόνο που ασκήθηκε η παρέμβαση (17.2.2015) είχε ήδη αναλάβει συμβατικώς την κατασκευή του Κέντρου, έχουν κατά το χρόνο άσκησης της παρέμβασης και συζήτησης της υπόθεσης (ΣτΕ 376/2014 Ολομ., 2173/2002 Ολομ.) έννομο συμφέρον για την άσκηση της παρέμβασης και παραδεκτώς παρεμβαίνουν.
5. Επειδή, κατά τα άρθρα 95 παρ. 1 στοιχ. α του Συντάγματος και 45 παρ. 1 του π.δ. 18/1989, η αίτηση ακυρώσεως ασκείται κατά των εκτελεστών πράξεων των διοικητικών αρχών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Το Σύνταγμα, προβλέποντας με την προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 95 παρ. 1 στοιχ. α, τον ακυρωτικό έλεγχο των πράξεων των διοικητικών αρχών μέσω του ενδίκου βοηθήματος της αιτήσεως ακυρώσεως, αποκλείει την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κατά των πράξεων της νομοθετικής λειτουργίας. Ο αποκλεισμός του ακυρωτικού ελέγχου των πράξεων της νομοθετικής λειτουργίας ισχύει και στην περίπτωση του τυπικού απλώς νόμου, δηλαδή του νόμου, ο οποίος δεν θεσπίζει γενικούς κανόνες δικαίου, αλλά εισάγει ατομικές ρυθμίσεις. Περαιτέρω, ακόμη και όταν η εκ του νόμου ατομική ρύθμιση έννομης σχέσης ή κατάστασης είναι εξαντλητική και δεν καταλείπεται στην εκτελεστική λειτουργία αρμοδιότητα για την έκδοση εκτελεστών διοικητικών πράξεων, ο ακυρωτικός δικαστής, τηρώντας τον κανόνα του άρθρου 95 παρ. 1 στοιχ. α του Συντάγματος, αδυνατεί να ελέγξει ευθέως την υπό μορφή τυπικού νόμου ατομική ρύθμιση. Δύναται, όμως, στην περίπτωση αυτή, εν όψει του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος παροχής δικαστικής προστασίας (άρθρ. 20 παρ. 1 Συντάγματος), μορφή της οποίας είναι και ο κατά το άρθρο 95 παρ. 1 στοιχ. α ακυρωτικός έλεγχος, να θεωρηθεί ως παραδεκτώς προσβαλλόμενη κάθε πράξη οργάνου της Διοίκησης, η οποία εκδίδεται προς εκτέλεση των οριζομένων στον νόμο, έστω και αν η έκδοσή της δεν προβλέπεται ρητώς σ’ αυτόν. Η αίτηση ακυρώσεως, με την οποία προσβάλλεται ευθέως τυπικός νόμος είναι, εξάλλου, οπωσδήποτε απαράδεκτη και στην περίπτωση κατά την οποία ο τυπικός νόμος, περιέχει, μεν ατομικές ρυθμίσεις, δεν προβαίνει, όμως, ο ίδιος σε εξαντλητική ρύθμιση της έννομης σχέσης ή κατάστασης, για την οποία πρόκειται, αλλά καταλείπει πεδίο έκδοσης ατομικών διοικητικών πράξεων, τις οποίες μπορεί παραδεκτώς να προσβάλει οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον και, με τον τρόπο αυτό, να ελεγχθεί από το Δικαστήριο το κύρος των ατομικών ρυθμίσεων που περιέχει ο τυπικός νόμος (πρβλ. ΣτΕ 3982/2009 Ολομ.).
6. Επειδή, εν προκειμένω, με το άρθρο 42 του ν. 4277/2014 παραχωρείται, κατά τα προαναφερόμενα, στο αθλητικό σωματείο "Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως" έκταση 29.121 τ.μ., τμήμα της οποίας εμπίπτει εντός του Άλσους Νέας Φιλαδελφείας, κατά χρήση, διοίκηση και διαχείριση για την ανέγερση Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού με την επωνυμία "Αγία Σοφία – Νέα Φιλαδέλφεια" (παρ. 1), αίρονται οι δεσμεύσεις που απορρέουν από το δασικό χαρακτήρα τμήματος της έκτασης αυτής, επιχειρούνται οι αναγκαίες ρυμοτομικές ρυθμίσεις με την πρόβλεψη δύο πεζοδρόμων πέριξ του Κέντρου και ορίζονται όροι δόμησης και χρήσεις γης (παρ.4).  Τις εν λόγω ρυθμίσεις του ν. 4277/2014, οι οποίες, μάλιστα, δεν είναι εξαντλητικές, δεδομένου ότι το ίδιο άρθρο 42 (παρ. 5 και 6) προβλέπει την έκδοση διοικητικών πράξεων (έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, εγκρίσεων και αδειών πραγματοποίησης αθλητικών εγκαταστάσεων, αδειών δόμησης κ.λπ.) για την υλοποίησή τους, προσβάλλουν οι αιτούντες με την υπό κρίση αίτηση, ισχυριζόμενοι ότι αυτές έχουν, στο σύνολό τους, ατομικό χαρακτήρα. Ενόψει, όμως, των εκτιθεμένων στην προηγούμενη σκέψη, η αίτηση ακυρώσεως είναι απαράδεκτη ως στρεφομένη ευθέως κατά διατάξεων τυπικού νόμου και πρέπει, για το λόγο αυτό, να απορριφθεί, πρέπει δε να γίνει δεκτή η ασκηθείσα παρέμβαση.
Δ ι ά  τ α ύ τ α
Απορρίπτει την αίτηση.
Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου.
Δέχεται την ασκηθείσα παρέμβαση.
Επιβάλλει συμμέτρως στους αιτούντες τη δικαστική δαπάνη του Δημοσίου, που ανέρχεται σε τετρακόσια εξήντα (460) ευρώ, και αυτήν των παρεμβαινόντων, που ανέρχεται σε εξακόσια σαράντα (640) ευρώ.
Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 27 Μαρτίου 2015 και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 5ης Ιουνίου του ίδιου έτους.
Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας   Σωτ. Αλ. Ρίζος Μ. Παπασαράντη".
Σημειώνεται ότι στη δημοσιότητα έχει δοθεί και το σκεπτικό της απόφασης του ΣτΕ για την απόρριψη της αίτησης του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας.
Υπενθυμίζουμε ότι ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας ζητούσε από το ΣτΕ, μεταξύ των άλλων, την ακύρωση της από 3.11.2014 απόφασης της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής με την οποία επέρχεται τροποποίηση και επικαιροποίηση της μελέτης "προστασία, διαχείριση και ανάπλαση του άλσους Νέας Φιλαδέλφειας". Η επίμαχη μελέτη έχει εγκριθεί από την διεύθυνση δασών της περιφέρειας Αττικής.
Το σκεπτικό της απόφασης μπορείτε να διαβάστε ΕΔΩ
 

Comments

X

Αγαπητοί αναγνώστες,

Σας ενημερώνουμε ότι, η λειτουργία του online chat θα πραγματοποιείται καθημερίνα Δευτέρα με Κυριακή και ώρες 18.00-21.00.

Μέγιστη χρονική διάρκεια συνομιλίας 15 λεπτά.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας μέχρι τώρα.

Με εκτίμηση,

Η ομάδα του boro.gr

Κάντε click για να αρχίσετε
X