Αρχική / More / Τα νέα της ημέρας / ΙΚΑ: Τα νέα όρια ηλικίας για σύνταξη
ΙΚΑ: Τα νέα όρια ηλικίας για σύνταξη thumbnail

ΙΚΑ: Τα νέα όρια ηλικίας για σύνταξη

Την αύξηση των ορίων ηλικίας πρόωρης συνταξιοδότησης, έως 17 έτη σε ακραίες περιπτώσεις, για ασφαλισμένους που έως τις 18 Αυγούστου 2015, δεν είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, περιγράφει αναλυτικά, εγκύκλιος του ΙΚΑ, που εκδόθηκε σήμερα.


Στην εγκύκλιο υπάρχουν οι δύο πίνακες που διαχωρίζονται οι αυξήσεις των ορίων ηλικίας, ανά περίπτωση. Στον πίνακα 1, διευκρινίζεται ότι εμπίπτουν οι περιπτώσεις εκείνες ασφαλισμένων, που με διατάξεις νόμων προγενέστερων του τρίτου μνημονίου (ν.4336/2015), προβλεπόταν χρόνος ασφάλισης για την κατοχύρωση ή την θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης μεγαλύτερος ή ίσος με 10.500 ημέρες (ή 35 έτη) ασφάλισης. Επίσης, επηρεάζει περιπτώσεις ασφαλισμένων για τους οποίους δεν προβλεπόταν όριο ηλικίας συνταξιοδότησης.


Ο ίδιος πίνακας αφορά και τους ασφαλισμένους/-ες που συνταξιοδοτούνται ως σύζυγοι, γονείς ή αδελφοί ατόμων με αναπηρία, με 7.500 ημέρες ασφάλισης, κατηγορία η οποία έως τώρα δεν είχε όριο ηλικίας συνταξιοδότησης. Με το τρίτο μνημόνιο (ν. 4336/2015) θεσπίζεται ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για την εν λόγω κατηγορία το 55ο έτος. Συνεπώς, οι ασφαλισμένοι της παραπάνω κατηγορίας ακολουθούν την εξέλιξη των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης του Πίνακα 1 με κριτήριο το έτος κατά το οποίο συμπληρώνεται ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης, δηλαδή οι 7.500 ημέρες.


Αντίστοιχα, στον πίνακα 2 της εγκυκλίου εμπίπτουν οι εξής περιπτώσεις:


*Ασφαλισμένοι που έχουν κατοχυρώσει ή κατοχυρώνουν μία εκ των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης για τη λήψη πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος, των οποίων το καταληκτικό όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης είναι το 67ο έτος, όπως αυτό έχει καθοριστεί από προγενέστερες του ν. 4336/2015 γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις.


*Ασφαλισμένοι για τους οποίους από τις ίδιες ως άνω προγενέστερες του ν. 4336/2015 διατάξεις, προβλεπόταν χρόνος ασφάλισης για την κατοχύρωση ή θεμελίωση δικαιώματος πλήρους συνταξιοδότησης μικρότερος από 10.500 ημέρες.


*Όσοι έχουν κατοχυρώσει ή κατοχυρώνουν τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις μειωμένης σύνταξης, η οποία ακολουθεί την αντίστοιχη ως ανωτέρω τελικώς καταλήγουσα στο 67ο έτος της ηλικίας, προϋπόθεση πλήρους σύνταξης, καθώς και οι ασφαλισμένοι για τους οποίους από τις ίδιες ως άνω προγενέστερες του ν. 4336/2015 διατάξεις, προβλεπόταν χρόνος ασφάλισης για την κατοχύρωση ή θεμελίωση δικαιώματος μειωμένης συνταξιοδότησης μικρότερος από 10.500 ημέρες (ή 35 έτη) ασφάλισης.


Ξεχωριστός πίνακας όμως υπάρχει για όσους ασφαλισμένους μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με 10.000 ημέρες ασφάλισης, έτσι ώστε να καλύπτεται το όριο ηλικίας για περιπτώσεις όπου δεν καλυπτόταν σε ακέραια έτη.


Σε κάθε περίπτωση, ξεκαθαρίζει ξανά από τη συγκεκριμένη εγκύκλιο ότι από την 1η Ιανουαρίου 2022 και μετά τα γενικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, που τίθενται, είναι το 62ο με 40 έτη προϋπηρεσίας ή το 67ο με 15αετία. Από την ίδια ημερομηνία θεσπίζεται όριο και για χορήγηση μειωμένης σύνταξης που είναι το 62ο έτος με 15αετία.


Στην εγκύκλιο τονίζεται ότι ουσιαστικά οι Πίνακες 1 και 2 κατοχυρώνουν την ηλικία συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων, η οποία καθορίζεται πλέον με βάση το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο συμπληρώνουν την ηλικία που είχε καθοριστεί με βάση το προγενέστερο του ν. 4336/2015 νομοθετικό πλαίσιο. Συνεπώς, εάν αυτή η κατά περίπτωση κατοχυρωμένη ηλικία συνταξιοδότησης, που αποτυπώνεται στους Πίνακες 1 και 2, συμπληρωθεί από την 1.1.2022 και μετά, η θεμελίωση του δικαιώματος συνταξιοδότησης γίνεται με τη συμπλήρωση αυτής της κατοχυρωμένης ηλικίας. Εάν κατά την ημερομηνία αυτή δεν πληρούνται και οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις, το δικαίωμα συνταξιοδότησης θεμελιώνεται με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων αυτών μεταγενέστερα.


Διευκρινίζεται όμως ότι «για το χρονικό διάστημα μέχρι 31.12.2021 το όριο ηλικίας θεμελίωσης μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 62ο έτος της ηλικίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3863/2010 (115, Α')». Αυτό σημαίνει ότι όταν η στήλη «Ηλικία συνταξιοδότησης» του Πίνακα 2 παραπέμπει σε ηλικία μεγαλύτερη των 62 ετών για το χρονικό διάστημα από 19.8.2015 μέχρι 31.12.2021, η ηλικία αυτή περιορίζεται στο 62ο έτος.


Για παράδειγμα, παλαιά ασφαλισμένη (για πρώτη φορά πριν από την 1.1.1993) που εμπίπτει στον Πίνακα 2, έστω ότι συμπληρώνει το 2020 την κατοχυρωμένη με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις ηλικία των 52 ετών ως μητέρα ανήλικου τέκνου με 5500 ημέρες ασφάλισης. Με βάση τη στήλη «Ηλικία συνταξιοδότησης», παραπέμπεται στην ηλικία των 63 ετών και 7 μηνών και, επομένως, σύμφωνα με την προαναφερθείσα διάταξη, τελικά συνταξιοδοτείται με μειωμένη σύνταξη στην ηλικία των 62 ετών, εφόσον βέβαια πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις.


Εξαιρούνται της χρήσης των πινάκων αυτών οι εξής περιπτώσεις ασφαλισμένων:


α) Όσοι είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και την 18.8.2015 (παρ. 5 της υποπαρ. Ε3, άρθρο 4 Υ.Α.).


β) Οι υπαγόμενοι σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, όπως αναφέρονται αναλυτικά κατά διάταξη στο άρθρο 3 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης, καθώς και στο με αρ. πρωτ. Φ. 80000/54411/1797/30.11.201005 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.


γ) Όσοι συνταξιοδοτούνται είτε με βάση τις διατάξεις του ν. 612/1977, είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές (άρθρο 40 παρ. 8 του ν. 1902/1990, άρθρο 16 παρ. 3 του ν.


2227/1994, άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 3075/2002, άρθρο 5 παρ. 1, 3 του ν. 3232/2004, άρθρο 61 παρ.


4 του ν. 3518/2006, άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 3996/2011).


δ) Οι μητέρες και οι χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων.


Πρέπει να επισημανθεί ότι οι εν λόγω Πίνακες δεν αφορούν τους ασφαλισμένους που ήδη είχαν υπαχθεί απευθείας στα όρια ηλικίας των 62 και των 67 ετών με την προϊσχύουσα του ν. 4336/2015 νομοθεσία, δηλαδή:


• Ασφαλισμένους/-ες για πρώτη φορά από 1.1.1993 και εξής που συνταξιοδοτούνται με 12.000 ημέρες ασφάλισης (παρ. 10 του άρθρου 10 του ν.3863/2010 και υποπαράγραφος ΙΑ.4 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν.4093/12).


• Ασφαλισμένους/-ες για πρώτη φορά από 1.1.1993 και εξής, μητέρες και χήρους πατέρες ανήλικων παιδιών (παρ. 17, περ. ε', του άρθρου 10 του ν.3863/2010 και υποπαράγραφος ΙΑ.4 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν.4093/12).


• Ασφαλισμένους/-ες του Ιδρύματος για πρώτη φορά από 1.1.1993 και εξής που συνταξιοδοτούνται με 4.500 ημέρες ασφάλισης σε ηλικία 67 και 62 ετών με πλήρη και μειωμένη σύνταξη αντίστοιχα (παρ.1 άρθρο 24 του ν.2084/1992 και υποπαράγραφος ΙΑ.4 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν.4093/12).


• Άνδρες ασφαλισμένους για πρώτη φορά πριν από 1.1.1993 και εξής, που συνταξιοδοτούνται με 4.500 ημέρες ασφάλισης σε ηλικία 67 και 62 ετών με πλήρη και μειωμένη σύνταξη αντίστοιχα.


Επιβολή επιπλέον ποινής για μειωμένη σύνταξη


Στην ίδια εγκύκλιο του ΙΚΑ, ορίζεται ότι από 19 Αυγούστου 2015 και μετά όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, θα υπόκεινται σε επιπλέον ποσοστό μείωσης 10%, πέραν αυτής που ήδη προβλέπεται. Η μείωση αυτή υπολογίζεται επί του ποσού της σύνταξης που προκύπτει μετά την προβλεπόμενη στο άρθρο 145 παρ. 3 του ν.3655/2008 μείωση και δεν επιβάλλεται εσαεί αλλά μόνο μέχρι τη συμπλήρωση του διαμορφούμενου, κατά περίπτωση, νέου ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τον Πίνακα 2.


Επίσης, η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει ότι από την 1η Ιουλίου 2015 και μετά χορηγείται μόνο το οργανικό ποσό της σύνταξης, ακόμα και αν αυτό είναι μικρότερο από το εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο όριο. Μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους ηλικίας, καταβάλλεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσό του κατώτατου ορίου σύνταξης. Όταν το οργανικό ποσό σύνταξης είναι μεγαλύτερο από το ποσό του κατωτάτου ορίου σύνταξης λόγω γήρατος, εξ' αρχής καταβάλλεται το οργανικό ποσό σύνταξης.


Υπολογισμός σύνταξης


Η διοίκηση του ΙΚΑ σημειώνει ότι ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξης θα γίνεται με κριτήριο την έναρξη συνταξιοδότησης από την 1η Σεπτεμβρίου 2015 και μετά, ανεξαρτήτως ημερομηνίας θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. . Για την εφαρμογή των άρθρων 1-4 του Ν. 3863/2010 αναμένονται αναλυτικές οδηγίες από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.


Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των αιτήσεων συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν από την 1.1.2015 και μετά διευκρινίζονται τα εξής:


Οριστικές αποφάσεις συνταξιοδότησης


α) Η έκδοση οριστικών αποφάσεων συνταξιοδότησης όλων των κατηγοριών επί αιτήσεων που έχουν κατατεθεί μέχρι και 18.8.2015 εκ μέρους των ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και την ημερομηνία αυτή, θα γίνεται ανεπιφύλακτα, τόσο ως προς τις προϋποθέσεις όσο και ως προς το χορηγούμενο ποσό. Ειδικά επί αιτήσεων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος από ασφαλισμένους που δεν έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον η έναρξη τοποθετείται από την 1.7.2015 και μετά, θα χορηγείται το οργανικό ποσό (και όχι το κατώτατο όριο, παρ' όλο που μπορεί να υπολείπεται του κατωτάτου ορίου) μέχρι την ημερομηνία συμπλήρωσης του 67ου έτους της ηλικίας τους, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί διπλοσυνταξιούχων. Εάν καθορίζεται έναρξη από 1.9.2015 και εξής η έκδοση απόφασης θα γίνεται με επιφύλαξη ως προς το χορηγούμενο ποσό.


β) Οι αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος που υποβλήθηκαν από 19.8.2015 και μετά από ασφαλισμένους που θεμελίωσαν το δικαίωμα συνταξιοδότησης από την ημερομηνία αυτή και μετά θα εκδίδονται ανεπιφύλακτα. Εάν καθορίζεται έναρξη από 1.9.2015 και εξής η έκδοση απόφασης θα γίνεται με επιφύλαξη ως προς το χορηγούμενο ποσό.


Αποφάσεις χορήγησης προσωρινού ποσού σύνταξης


Η έκδοση αποφάσεων χορήγησης προσωρινού ποσού σύνταξης για όλες τις κατηγορίες θα γίνεται κανονικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3996/2011, ανεξάρτητα από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης ή την ημερομηνία έναρξης χορήγησης της σύνταξης.


 


www.madata.gr 

X

Αγαπητοί αναγνώστες,

Σας ενημερώνουμε ότι, η λειτουργία του online chat θα πραγματοποιείται καθημερίνα Δευτέρα με Κυριακή και ώρες 18.00-21.00.

Μέγιστη χρονική διάρκεια συνομιλίας 15 λεπτά.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας μέχρι τώρα.

Με εκτίμηση,

Η ομάδα του boro.gr

Κάντε click για να αρχίσετε
X