Αρχική / More / Τα νέα της ημέρας / Οδηγός για τη διαθεσιμότητα
Οδηγός για τη διαθεσιμότητα thumbnail

Οδηγός για τη διαθεσιμότητα

Αντίστροφη μέτρηση για το «κύμα» διαθεσιμότητας στο Δημόσιο, καθώς δόθηκαν στη δημοσιότητα τα κριτήρια, η μοριοδότηση και η διαδικασία για την ένταξη των υπαλλήλων στη «δεξαμενή» των διαθεσίμων και την επιστροφή τους σε κενές θέσεις. 

Πιο συγκεκριμένα η υπουργική απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη ορίζει την διαδικασία για την μετάταξη των υπαλλήλων βήμα προς βήμα ως εξής:

• Αρχικά ο αρμόδιος υπουργός ή ο πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής συντάσσει μία αίτηση με την οποία αναφέρει το προσωπικό που χρειάζεται ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα και συντάσσει μία έκθεση που καθορίζει το περιεχόμενο των προς κάλυψη αναγκών με τεκμηρίωση που στηρίζεται σε εκθέσεις αξιολόγησης δομών και σχέδια στελέχωσης. 

• Η αίτηση αυτή διαβιβάζεται στο Τριμελές Συμβούλιο που πρέπει εντός 10 ημερών από την ημέρα της αίτησης να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη για τον αριθμό και τα απαιτούμενα προσόντα των υπαλλήλων που θα μεταταχθούν/μεταφερθούν ανά κατηγορία, κλάδο ή/και ειδικότητα και φορέα υποδοχής και τη σειρά προτεραιότητας των φορέων υποδοχής. 

• Αφού συγκεντρωθούν οι αιτήσεις και η γνωμοδότηση του Τριμελούς Συμβούλιο εκδίδεται από τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης μία ανακοίνωση με την οποία καθορίζεται:

α. Η σειρά προτεραιότητας των φορέων υποδοχής, 
β) ο αριθμός των υπαλλήλων που θα διατεθεί σε κάθε φορέα ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα, σύμφωνα με τα οικεία περιγράμματα θέσεων εφόσον υπάρχουν
γ) τα απαιτούμενα προσόντα. 

• Οι υπηρεσίες προσωπικού των φορέων, οι οποίοι αναφέρονται στην υπουργική ανακοίνωση, θα πρέπει μέσα σε 10 ημέρες να συντάξουν πίνακες συνδρομής κριτηρίων όλων των μόνιμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 

•Στην υπουργική ανακοίνωση δίνεται προθεσμία 15 ημερών στους υπαλλήλων να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση στην υπηρεσία προσωπικού του φορέα όπου εργάζονταν προκειμένου πουν με σειρά προτίμησης σε ποιες θέσεις επιθυμούν να μεταφερθούν και αν συμφωνούν να μεταταχθούν σε θέσεις κατώτερης κατηγορίας από εκείνη που είχαν. Εάν ο υπάλληλος δεν δηλώσει την προτίμηση του τότε θεωρείται ότι δηλώνει όλες τις διαθέσιμες θέσεις με τη σειρά που αναγράφονται στην υπουργική ανακοίνωση. 

• Υπάλληλοι που δεν καταλαμβάνουν θέση προτίμησής τους, επειδή σε αυτή διατίθενται υπάλληλοι που διαθέτουν μεγαλύτερο αριθμό μορίων, διατίθενται σε κενές θέσεις με τη σειρά προτεραιότητας που ορίζεται στην ως άνω Ανακοίνωση, ανάλογα με τα μόρια που συγκεντρώνουν. 

• Μαζί με την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ο υπάλληλος θα πρέπει να καταθέσει και όπου δικαιολογητικό θεωρεί απαραίτητο προκειμένου να βαθμολογηθεί, ιδιαίτερα εάν αυτό δεν περιλαμβάνεται στον υπηρεσιακό φάκελο του. Για παράδειγμα εάν έχει κάποιο πτυχίο. 

• Οι αιτήσεις των υπαλλήλων, οι πίνακες συνδρομής κριτηρίων μαζί με τα πιστοποιητικά υπηρεσιακής κατάστασης που εκδίδουν οι υπηρεσίες προσωπικού των φορέων προέλευσης από τα οποία προκύπτει η αποτίμηση των προσόντων των υπαλλήλων και τα οποία συντάσσονται μετά τον έλεγχο της νομιμότητας πρόσληψης και των πιστοποιητικών και στοιχείων που συγκροτούν τα προσωπικά μητρώα των υπαλλήλων διαβιβάζονται μέσα στην 10ημερη προθεσμία στο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του φορέα ή των φορέων υποδοχής για τους οποίους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον οι προς μετάταξη ή μεταφορά υπάλληλοι. 

• Το Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του φορέα υποδοχής υποστηρίζεται λειτουργικά, διοικητικά και μηχανογραφικά από το ΑΣΕΠ, το οποίο αναλαμβάνει βάσει των πινάκων συνδρομής κριτηρίων, τη μοριοδότηση των προσόντων των υπαλλήλων. 

• Το ΑΣΕΠ καταρτίζει κατά φθίνουσα σειρά πίνακα βαθμολογικής κατάταξης υπαλλήλων, ανά φορέα υποδοχής, κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα προσωπικού και τον διαβιβάζει στο αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του φορέα υποδοχής. 

• Τα αρμόδια Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια των φορέων υποδοχής, τα οποία συνεδριάζουν εκ παραλλήλου γνωμοδοτούν εντός 15 ημερών από την ημέρα που θα λάβουν τους πίνακες βαθμολογικής κατάταξης του ΑΣΕΠ για τη σειρά προτεραιότητας με την οποία θα μεταταχθούν οι υπάλληλοι. 

• Μέσα στην προθεσμία των 15 ημερών και στην περίπτωση που ο υπάλληλος διατίθεται σε φορείς υποδοχής διαφορετικών Υπουργείων ή Ανεξάρτητων Αρχών, τα Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια των φορέων υποδοχής, διαβιβάζουν τους πίνακες βαθμολογικής κατάταξης στο ΑΣΕΠ, το οποίο καταρτίζει για όλους τους φορείς υποδοχής Ενιαίο Πίνακα Διάθεσης ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα προσωπικού. Για την κατάρτιση του Ενιαίου Πίνακα Διάθεσης, το ΑΣΕΠ λαμβάνει υπόψη τη βαθμολογική κατάταξη των υπαλλήλων, τη σειρά προτίμησης σε φορείς υποδοχής, καθώς και τη σειρά προτεραιότητας των φορέων υποδοχής όπως έχει καθοριστεί με την Ανακοίνωση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

• Στη συνέχεια, ο Ενιαίος Πίνακας Διάθεσης διαβιβάζεται από το ΑΣΕΠ στο Τριμελές Συμβούλιο το οποίο και εκδίδει τον τελικό πίνακα στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του.

• Οι Πίνακες Διάθεσης διαβιβάζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού των φορέων προέλευσης και των φορέων υποδοχής. Η επιλεγείσα σειρά προτεραιότητας είναι δεσμευτική για τον υπάλληλο. 

• Παράλληλα εκδίδεται απόφαση μετάταξης/μεταφοράς από τον οικείο φορέα υποδοχής που δημοσιεύεται την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την απόφαση καθορίζεται επίσης η ημερομηνία εμφάνισης των υπαλλήλων στους φορείς υποδοχής.

• Στην περίπτωση που ο υπάλληλος δεν εμφανισθεί με υπαιτιότητα του στη νέα θέση του τότε η απόφαση ανακαλείται και μεταφέρεται στη θέση του ο επόμενος στη σειρά προτεραιότητας υπάλληλος. 

• Στην περίπτωση που δύο υπάλληλοι ισοβαθμήσουν στη μοριοδότηση τους τότε λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή τους κατάσταση.

Διαβάστε αναλυτικά την απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Η μοριοδότηση

Σημαντικό ρόλο στην μοριοδότηση έχουν οι τίτλοι σπουδών, ο τρόπος διορισμού στο Δημόσιο, η προϋπηρεσία και το πειθαρχικό μητρώο. Πιο συγκεκριμένα είναι η πρώτη φορά που θα αφαιρούνται μόρια σε υπαλλήλους που έχουν υποπέσει σε πειθαρχικά παραπτώματα και μπορεί να χάσουν έως 30 μόρια. Έτσι δεν αποκλείεται κάποιος υπάλληλος με χαμηλότερα προσόντα να παραμείνει στη θέση του ενώ κάποιος που φέρει πειθαρχικό παράπτωμα να τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Διαβάστε αναλυτικά το «πόιντ σύστεμ» της διαθεσιμότητας

Τα κριτήρια για τη διαθεσιμότητα στην Υγεία

Στη δημοσιότητα δόθηκαν και τα κριτήρια της κινητικότητας για τον χώρο της Υγείας, που αφορά σε 1.618 υπαλλήλους. Ωστόσο, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης ήταν κατηγορηματικός ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν απολύσεις. Με δηλώσεις του στο Mega ο Άδωνις Γεωργιάδης επανέλαβε ότι θα απολυθούν μόνο όσοι υπάλληλοι έχουν προσκομίσει πλαστά δικαιολογητικά. 


 


Πηγή: www.real.gr

X

Αγαπητοί αναγνώστες,

Σας ενημερώνουμε ότι, η λειτουργία του online chat θα πραγματοποιείται καθημερίνα Δευτέρα με Κυριακή και ώρες 18.00-21.00.

Μέγιστη χρονική διάρκεια συνομιλίας 15 λεπτά.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας μέχρι τώρα.

Με εκτίμηση,

Η ομάδα του boro.gr

Κάντε click για να αρχίσετε
X