Υποχρέωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ αποδεικτικού υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

<p>Συνοπτικά – <em><span style="text-decoration: underline;">Ο λόγος μας</span> </em>.</p>
<p>Σύμφωνα με τις διατάξεις τους άρθρου 5 της 79752 Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3623/31-12-2014, με θέμα «Ελάχιστα ετησίως καταχωριζόμενα στο ΓΕΜΗ στοιχεία», καθώς και του αρ. πρωτ. 97333/23.9.2015, με θέμα «Οδηγίες για την εφαρμογή της ΚΥΑ 79752/2014 για τις ατομικές επιχειρήσεις», καθώς και σχετικών ανακοινώσεων των Επιμελητηρίων, από το 2015 και εφεξής , ισχύουν τα παρακάτω :</p>
<ol start="1">
<li>Όλες οι επιχειρήσεις (εκτός από τις Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε), φέρουν την υποχρέωση να καταχωρήσουν στο ΓΕΜΗ το αποδεικτικό υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.</li>
<li>Η υποβολή θα πρέπει να γίνεται εντός δύο μηνών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης της επιχείρησης.  Ειδικά για το τρέχον έτος η υποβολή δύναται να ολοκληρωθεί  έως και την 31/12/2015.</li>
<li>Η καταχώρηση  του αποδεικτικού  υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος θα πρέπει να συνοδεύεται με την καταβολή του προβλεπόμενου ετήσιου τέλους διατήρησης μερίδας στο ΓΕΜΗ (30,00 ευρώ για τις ατομικές επιχειρήσεις και 80,00 για τις Ο.Ε. και Ε.Ε.), καθώς και την καταβολή του κόστους υποβολής της αίτησης (10,00 ευρώ).</li>
</ol>
<p>Από την ανάγνωση των σχετικών διατάξεων, ανακοινώσεων, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι στην περίπτωση μη ολοκλήρωσης των ως άνω, η επιχείρηση δεν  θα έχει την δυνατότητα να λαμβάνει πιστοποιητικά από το ΓΕΜΗ.</p>
<table style="width: 830px;" border="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<p>Επίσης καταλήξαμε στο συμπέρασμα, ότι οι επιχειρήσεις που δεν φέρουν την υποχρέωση <br /> εγγραφής στο ΓΕΜΗ, δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση καταχώρησης του αποδεικτικού <br /> υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Αυτές είναι οι προσωπικές επιχειρήσεις  παροχής<br /> υπηρεσιών ελευθέριων επαγγελμάτων (γιατροί, λογιστές, κλπ) και λοιπών δραστηριοτήτων <br /> παροχής υπηρεσιών οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους οι ίδιοι χωρίς να απασχολούν έμμισθο προσωπικό.   <br /> Για να δείτε τα βήματα που πρέπει να κάνετε προκειμένου,  να ολοκληρώσετε μόνοι σας <br /> την εργασία αυτή, πατήστε <a href="http://www.texnologistiki.com/site/other-issues/arthrografia-texnologistikis/item/594-energeies-kataxorisis-segemh-apodeiktikou-dhlosis" target="_blank">εδώ.</a></p>
</td>
<td colspan="2"> </td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<p> </p>
<p>Μια πιο αναλυτική – <em><span style="text-decoration: underline;">προσέγγισή μας</span></em><em></em></p>
<p><em><span style="text-decoration: underline;"><br /> </span></em>Για να δείτε το άρθρο 5 της 79752 Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο <br /> ΦΕΚ 3623/31-12-2014, με θέμα «Ελάχιστα ετησίως καταχωριζόμενα στο ΓΕΜΗ στοιχεία», <br /> πατήστε <a href="http://www.texnologistiki.com/site/images/entypa/fek3623-2014.pdf" target="_blank">εδώ.</a></p>
</td>
<td colspan="2"> </td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<p>Για να δείτε το αρ. πρωτ. 97333/23.9.2015, με θέμα «Οδηγίες για την εφαρμογή της <br /> ΚΥΑ 79752/2014 για τις ατομικές επιχειρήσεις», πατήστε <a href="http://www.texnologistiki.com/site/images/entypa/ar.prot97333-15.pdf" target="_blank">εδώ.</a></p>
</td>
<td colspan="2"> </td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<p>Για να δείτε την επείγουσα ανακοίνωση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, με θέμα<br /> «Υποχρέωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ αποδεικτικού υποβολής δήλωσης φορολογίας <br /> εισοδήματος» της 11/11/2015, πατήστε <a href="http://www.texnologistiki.com/site/images/entypa/anakoinosi-bea-2015.pdf" target="_blank">εδώ.</a></p>
</td>
<td colspan="2"> </td>
</tr>
<tr>
<td width="686"> </td>
<td width="46"> </td>
<td width="95"> </td>
<td width="3"> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>

Σχετικά άρθρα