Αν η εργασία μου δεν είναι πια πλήρης;

Μιλάμε βέβαια για τη λεγόμενη “εκ περιτροπής” εργασία.  Εκ περιτροπής απασχόληση θεωρείται η απασχόληση κατά λιγότερες ημέρες την εβδομάδα ή κατά λιγότερες εβδομάδες το μήνα ή κατά λιγότερους μήνες το έτος ή και συνδυασμός αυτών κατά πλήρες ημερήσιο ωράριο εργασίας.

Η εκ περιτροπής εργασία ορίζεται από τις διατάξεις του ν. 3846/2010, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3899/2010.

Κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας ή κατά τη διάρκειά της ο εργοδότης και ο μισθωτός μπορούν με έγγραφη ατομική σύμβαση να συμφωνήσουν κάθε μορφή απασχόλησης εκ περιτροπής.

Αν περιοριστούν οι δραστηριότητές του ο εργοδότης να επιβάλει σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης στην επιχείρησή του, η διάρκεια της οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες στο ίδιο ημερολογιακό έτος, μόνο εφόσον προηγουμένως προβεί σε ενημέρωση και διαβούλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων -σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 240/2006 (ΦΕΚ Α΄252) και του ν. 1767/1988 (ΦΕΚΑ΄63).

Οι συμφωνίες ή οι αποφάσεις της παραγράφου αυτής γνωστοποιούνται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την κατάρτιση ή τη λήψη τους στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Σωματείο ή Συμβούλιο Εργαζομένων η διαβούλευση πρέπει να γίνει με το σύνολο των εργαζομένων της επιχείρησης.

Τι συμβαίνει σε περίπτωση απόλυσης του  εργαζομένου; 

Σε περίπτωση απόλυσης ο εργαζόμενος δικαιούται αποζημίωσης, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τις συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας.

Από τους νομικούς συμβούλους του e-mporo.gr.

Σχετικά άρθρα