Πώς μπορεί να με βοηθήσει η Επιθεώρηση Εργασίας;

Μάθε για τα εργασιακά σου δικαιώματά και πως θα τα διεκδικήσεις.

Τα  Τμήματα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων (ΤΕΕΣ) και Τμήματα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ΤΕΑΥΕ) που βρίσκονται σε όλη τη χώρα δέχονται καταγγελίες και μπορούν να σας βοηθήσουν με παραβάσεις:

-Σχετικές με τους όρους και τις συνθήκες εργασίας, τα χρονικά όρια εργασίας, την αμοιβή ή άλλες παροχές, την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, τους ειδικούς όρους και συνθήκες εργασίας των ευπαθών ομάδων εργαζομένων (όπως ανήλικοι, νέοι, γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή λοχείας, άτομα με αναπηρία), καθώς και ειδικών κατηγοριών εργαζόμενων.

-Παραβάσεις των όρων κάθε είδους συλλογικών συμβάσεων εργασίας και

– Των διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας της σχετικής με την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων, την αδήλωτη εργασία και την παράνομη απασχόληση

-Παραβάσεις των διατάξεων σχετικά με τη νομιμότητα της απασχόλησης των εργαζομένων υπηκόων τρίτων χωρών και βέβαια…

-Της νομοθεσίας για την προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας.

Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω; 

Στις περιπτώσεις αυτές ο εργαζόμενος υποβάλει στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης αίτηση με τα στοιχεία του και σύντομη περιγραφή της παράβασης εκ μέρους του εργοδότη με ό,τι σχετικό στοιχείο έχει στη διάθεσή του προς απόδειξη των ισχυρισμών του.

Που θα καταγγείλω ανώνυμα την αδήλωτη εργασία;  

Επίσης, στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.) λειτουργεί η τηλεφωνική γραμμή (15512) από τις 9 πμ έως 9μμ στο πλαίσιο του Αυτοτελούς Γραφείου Ενημέρωσης, Υποδοχής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Καταγγελιών (άρθρο 11 Ν. 3996/2011).

Η ανωτέρω τηλεφωνική γραμμή την παρούσα περίοδο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την υποβολή καταγγελιών επώνυμων ή ανώνυμων σχετικά με παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας και της αδήλωτης εργασίας. 

Σχετικά άρθρα