Πτώχευσε η επιχείρηση πώς θα πάρω τα χρήματά μου;

Σε αυτή τη περίπτωση σας προστατεύει ο λεγόμενος «λογαριασμός προστασίας εργαζομένων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη» που  είναι και το βασικό σας όπλο διεκδίκησης. 

Σκοπός του λογαριασμού είναι η πληρωμή ανεξόφλητων, λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη, αποδοχών μέχρι τριών (3) μηνών που προέρχονται από σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας και εμπίπτει στο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών που προηγείται της υποβολής της αίτησης ή της δήλωσης για κήρυξη της πτώχευσης.

-Πόσα χρήματα θα πάρω; Στις αποδοχές αυτές εμπίπτουν επιδόματα αδείας;

Το ύψος των παροχών αυτών δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τις αποδοχές 3 μηνών, όπως αυτές προβλέπονται από τις αντίστοιχες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Στην έννοια των «αποδοχών», που δύνανται να καλυφθούν από το ταμείο αφερεγγυότητας, εμπίπτουν πλην του (νόμιμου) μισθού του εργαζόμενου, τυχόν απλήρωτες άδειες ή επίδοματα αδείας, εφόσον αυτά εμπίπτουν στο κρίσιμο χρονικό διάστημα που ορίζει ο νόμος.

-Ποιοι εργαζόμενοι θεωρούνται δικαιούχοι των παροχών λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη;

-Είναι οι εργαζόμενοι της επιχείρησης που κηρύχθηκε σε πτώχευση μετά από δικαστική απόφαση είτε που διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση έκλεισε οριστικά και ότι λόγω ανεπάρκειας του ενεργητικού δεν συντρέχει λόγος κινήσεως της διαδικασίας πτωχεύσεως,

– Της επιχείρησης που τέθηκε σε εκκαθάριση.

– Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης (ασφαλιστικής) της οποίας ανακαλείται η άδεια λειτουργίας, λόγω παράβασης των διατάξεων της ιδιωτικής ασφαλιστικής νομοθεσίας.

-Εγώ τι πρέπει να κάνω;

Το δικαίωμα για πληρωμή ανεξόφλητων αποδοχών στον εργαζόμενο από το “Λογαριασμό προστασίας εργαζομένων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη” ασκείται με έγγραφη αίτηση του εργαζομένου προς την αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ το αργότερο μέσα σε ένα εξάμηνο: α) από τη δημοσίευση της απόφασης για την κήρυξη του εργοδότη σε κατάσταση πτώχευσης ή β) από την ημερομηνία που η επιχείρησης τέθηκε σε εκκαθάριση ή γ) από την ημερομηνία που η επιχείρηση (ασφαλιστική) της οποίας ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας, λόγω παράβασης των διατάξεων της ιδιωτικής ασφαλιστικής νομοθεσίας.

-Κινηθείτε γρήγορα!

Μετά την πάροδο της εξάμηνης προθεσμίας, το δικαίωμα για τις παροχές αυτές χάνεται.

Σχετικά άρθρα