Πώς θα πάρετε το οικογενειακό επίδομα

<p style="text-align: justify;"> </p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;">Από το απόγευμα της Τετάρτης, ή το αργότερο το πρωί της Πέμπτης, θα βρίσκεται στο TaxisNet το έντυπο Α21, το οποίο θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά μαζί με τη φορολογική τους δήλωση οι δικαιούχοι του επιδόματος τέκνων.<br /> <br /> Η χορήγηση του επιδόματος θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των φορολογικών στοιχείων, ενώ αρμόδιος φορέας για τη διεξαγωγή δειγματοληπτικών ελέγχων και την κατάθεση προσφυγών ορίζεται ο ΟΓΑ.</p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;">Δείτε αναλυτικά τις οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου Α1</p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;">Το έντυπο Α21 αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης χρησιμοποιείται για τη χορήγηση είτε μόνο του ενιαίου<br /> επιδόματος στήριξης τέκνων (οικογένειες με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα), είτε και του ειδικού<br /> επιδόματος (οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα).<br /> Αιτών / δικαιούχος των επιδομάτων είναι ο υπόχρεος σε υποβολή του εντύπου Ε1 δήλωσης<br /> φορολογίας εισοδήματος.<br /> Για τη συμπλήρωση του εντύπου Α21 ο αιτών θα πρέπει να γνωρίζει:</p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;">-Τον αριθμό οικογενειακής μερίδας από το δημοτολόγιο του Δήμου όπου είναι εγγεγραμμένα<br /> όλα τα μέλη με κανονική εγγραφή (όχι ενδεικτική).</p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;">-Τον αριθμό ΙΒΑΝ του λογαριασμού του σε Τράπεζα ή στα ΕΛ.ΤΑ., όπου θα πιστώνεται το<br /> ποσό των επιδομάτων.</p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;">-Τους ΑΜΚΑ όλων των μελών της οικογένειας. Ειδικότερα ο ΑΜΚΑ του αιτούντα/δικαιούχου<br /> είναι υποχρεωτικός, προκειμένου να δικαιωθεί και να εισπράξει τα επιδόματα.</p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;">-Σε περίπτωση κατοικίας στην Ελλάδα, την ονομασία του Δήμου, της Δημοτικής Ενότητας και<br /> της Δημοτικής/Τοπικής Κοινότητας, όπου κατοικεί, σύμφωνα με τον ν. 3852/2010 «Νέα<br /> Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα<br /> Καλλικράτης».<br /> Περαιτέρω διευκρινίσεις όσον αφορά στη συμπλήρωση ορισμένων πεδίων/ερωτήσεων:<br /> -Τα πεδία «Χώρα Γέννησης», «Χώρα Διαμονής» και «Χώρα Υπηκοότητας» συμπληρώνονται ως<br /> εξής:<br /> α) για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, επιλέγεται<br /> το ακριβές όνομα της χώρας<br /> β) για τις υπόλοιπες χώρες, επιλέγεται η κατηγορία «Τρίτη Χώρα»<br /> -Το πεδίο «Βαθμίδα εκπαίδευσης» συμπληρώνεται για τέκνο άνω των 18 και κάτω των 19 ή 24<br /> ετών, ανάλογα με την περίπτωση.<br /> -Το πεδίο «Ποσοστό αναπηρίας» δε συμπληρώνεται, εάν το τέκνο δεν είναι ανάπηρο<br /> -Τα πεδίο «Κύρια ευθύνη διατροφής» και «Αποκλειστική ευθύνη διατροφής» συμπληρώνονται<br /> όταν ο αιτών είναι διαζευγμένος ή σε διάσταση ή όταν το τέκνο είναι από προηγούμενο γάμο ή<br /> αναγνωρισθέν.<br /> -Η ερώτηση 4 («Διαμένετε μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα;»)<br /> απαντάται υποχρεωτικά από όλους τους αιτούντες.<br /> Συμπλήρωση του πίνακα με τα δικαιολογητικά<br /> Ο αιτών συμπληρώνει τα δικαιολογητικά, από τα οποία αποδεικνύονται όσα έχει δηλώσει<br /> προηγουμένως στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και τα οποία πρέπει να είναι διαθέσιμα όταν του<br /> ζητηθούν.<br /> Ειδικότερα:<br /> α) Η μόνιμη και συνεχής διαμονή του αιτούντα/δικαιούχου στην Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία<br /> (2003-2012) αποδεικνύεται κατά βάση από την αδιάλειπτη υποβολή του εντύπου Ε1 δήλωσης<br /> φορολογίας εισοδήματος για τα τελευταία 10 έτη και επαληθεύεται αυτόματα από την Γενική<br /> Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.<br /> Εάν για κάποια έτη δεν βρεθεί το αντίστοιχο έντυπο, θα καλείται ο αιτών να συμπληρώσει ένα ή<br /> περισσότερα δικαιολογητικά, ικανά να αποδείξουν τη διαμονή του στην Ελλάδα κατά τα έτη αυτά.<br /> Το δικαιολογητικό Α.11 («Άλλο δικαιολογητικό…») συμπληρώνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις<br /> (όταν ο αιτών δεν διαθέτει κανένα από τα δικαιολογητικά Α2 έως Α10).<br /> β) Τα δικαιολογητικά των πινάκων Β (που αφορούν τα τέκνα) και Γ (που αφορούν ορισμένες<br /> κατηγορίες δικαιούχων) συμπληρώνονται κατά περίπτωση.</p>

Σχετικά άρθρα