Το νέο φορολογικό στη Βουλή

Κατατέθηκε στην αρμόδια επιτροπής της Βουλής το νέο φορολογικό νομοσχέδιο.

Η νέα φορολογική κλίμακα που θα ισχύσει για μισθωτούς και συνταξιούχους είναι μειωμένη σε τρία κλιμάκια και συντελεστές φορολόγησης 22%, 32% και 42%. Σημαντικά περικόπτονται και οι φοροαπαλλαγές, ενώ δίνεται έκπτωση φόρου για τις ιατρικές δαπάνες και για δωρεές.

Διαβάστε ολόκληρο το σχέδιο νόμου για το φορολογικό

Διαβάστε ολόκληρη την αιτιολογική έκθεση για το φορολογικό

Πιο συγκεκριμένα, μισθωτοί και συνταξιούχοι θα φορολογηθούν με την εξής κλίμακα:

Φορολογητέο εισόδημα

(Ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής

(%)

Φορολογική κλίμακα

(Ευρώ)

Σύνολο
Εισόδημα (Ευρώ) Φόρος (Ευρώ)
≦ 25.000 22% 5.500 25.000 5.500
25.001 ≦ 42.000 32% 5.440 42.000 10.940
≧ 42.001 42%

Οι αποζημιώσεις απόλυσης θα παραμείνουν αφορολόγητες μέχρι το όριο των 60.000 ευρώ και από 60.001 και πάνω θα φορολογούνται με συντελεστές 10%, 25% και 30%.

Πιο συγκεκριμένα οι αποζημιώσεις φορολογούνται με την εξής κλίμακα:

Κλιμάκιο αποζημίωσης

(ευρώ)

Φορολογικός

Συντελεστής

0-60.000 0%
60.001-100.000 10%
100.001-150.000 20%
150.001 και άνω 30%

Τα κέρδη των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών φορολογούνται με την εξής κλίμακα:

Φορολογητέο εισόδημα

(ευρώ)

Συντελεστής

(%)

Φόρος κλιμακίου (ευρώ) Σύνολο
Εισόδημα (ευρώ) Φόρος (ευρώ)
≦ 50.000 26% 13.000 50.000 13.000
≧ 50.001 33%

•Για τα φυσικά πρόσωπα με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1ης Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητας τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας της παραγράφου 1 μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα τους από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

Το εισόδημα από ακίνητη περιουσία φορολογείται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Ενοίκια

(ευρώ)

Συντελεστής

(%)

Φόρος κλιμακίου

(ευρώ)

Σύνολο
Εισόδημα (ευρώ) Φόρος (ευρώ)
≤12.000 11% 1.320 12.000 1.320
>12.001 33%

Σχετικά άρθρα