Προκήρυξη για την πρόσληψη 1.575 ατόμων στο ΚΕΕΛΠΝΟ

Εκδόθηκε η προκήρυξη για την πρόσληψη 1.575 ατόμων στο ΚΕΕΛΠΝΟ, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, δεκαοκτάμηνης διάρκειας με δυνατότητα παράτασης ως και έξι μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν μόνο μία αίτηση για έναν κλάδο και ειδικότητα και το πολύ μέχρι δύο υποέργα με ανώτατο όριο τις τρεις θέσεις.

Η υποβολή αίτησης γίνεται σε κλειστό φάκελο είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του ΚΕΕΛΠΝΟ (Αγράφων 3-5, Μαρούσι, Τ.Κ 15123).

Σε περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 15 ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο ή της ανάρτησής της στην Κεντρική Υπηρεσία του ΚΕΕΛΠΝΟ, στην ιστοσελίδα του, στο ΚΕΕΛΠΝΟ Θεσσαλονίκης, καθώς και στον χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων στους οποίους εδρεύουν οι ως άνω υπηρεσίες, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι συμβαλλόμενοι θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης δεκαοκτάμηνης διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης.

Επιπλέον, οι γιατροί μπορούν να επιλέξουν κατά την υποβολή της αίτησής τους για τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία, να εργάζονται με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, οπότε η υπηρεσία τους στο πρόγραμμα λογίζεται ως προϋπηρεσία στο ΕΣΥ. Η υπηρεσία του προσωπικού στο πρόγραμμα λογίζεται ως προϋπηρεσία στο δημόσιο τομέα.

Το μέσο μηνιαίο μισθολογικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων όλων των προβλεπόμενων κρατήσεων – εισφορών) κάθε ενδιαφερόμενου διαμορφώνεται σύμφωνα με τις αμοιβές των αντίστοιχων ειδικοτήτων κατά το Ενιαίο Μισθολόγιο.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη ΕΔΩ.

Πηγή: efsyn.gr

Σχετικά άρθρα