Η τέχνη έχει σταλεί εξ ουρανού προς εξέλιξιν της ανθρωπότητος

Η τέχνη έχει σταλεί εξ ουρανού προς εξέλιξιν της ανθρωπότητος.

Ν Γύζης

Σχετικά άρθρα