Παθολογική χαρτοπαιξία: Τα σημάδια και τα αίτιά της

<p class="220" align="left">ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΑΙΞΙΑ (ΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΑΙΞΙΑ)</p>
<p>Επιδημιολογία: Πιθανόν κυμαίνεται μεταξύ 1-2% του γενικού πληθυσμού. Τα διαγνωστικά κριτήρια για την ψυχαναγκαστική χαρτοπαιξία είναι:</p>
<p>Α. Επαναλαμβανόμενη και έντονη δυσπροσαρμοστική συμπεριφο­ρά χαρτοπαιξίας.<sup>(</sup> θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ο όρος «παίγνιο» αντί της χαρτοπαιξίας, γιατί είναι πλέον συχνότερη η εμπλοκή ατόμων σε άλλα τυχερά παιχνίδια, όχι μόνο στη χαρτοπαιξία). Aπαιτούνται πέντε ή περισσότερα κριτή­ρια από τα ακόλουθα:</p>
<p>1)Το άτομο ασχολείται συνεχώς με τη χαρτοπαιξία ή με το να βρίσκει τρόπους χρηματοδότησης του πάθους του.</p>
<p>2)Έχει συνεχώς την ανάγκη να χαρτοπαίζει με αυξανόμενα ποσά.</p>
<p>3)Έχει κάνει επαναλαμβανόμενες προσπάθειες, χωρίς επιτυ­χία, να μειώσει ή να σταματήσει τη χαρτοπαιξία.</p>
<p>4)Είναι ανήσυχος ή σε ένταση όταν προσπαθεί να διακόψει τη χαρτοπαιξία.</p>
<p>5)Ίσως παίζει για να ξεφΰγει από τα προβλήματα του ή τη δυ- σφορική του διάθεση.</p>
<p>6)Επιστρέφει την επόμενη μέρα με την ελπίδα να κερδίσει τα χαμένα.</p>
<p>7)Ψεύδεται συνεχώς στην οικογένειά του ή σε άλλους, απο- κρύπτοντας την έκταση του προβλήματος.</p>
<p>8)Βάζει σε κίνδυνο ή χάνει το επάγγελμά του ή ευκαιρίες – π.χ., να κάνει καριέρα.</p>
<p>9)Κάνει παράνομες πράξεις – π.χ., κλοπές, πλαστογραφίες, α­πάτες, καταχρήσεις.</p>
<p>10)  Εξαρτάται από τρίτους για να του δώσουν (δανείσσυν) χρή­ματα ώστε να βελτιώσει την απελπιστική οικονομική του θέση λόγω της χαρτοπαιξίας.</p>
<p>Β. Η χαρτοπαιξία δεν εξηγείται καλύτερα ως επεισόδιο μανίας, δια­ταραχής ελαττωματικής προσοχής/υπερκινητικότητας, αντικοι­νωνικής διαταραχής, μεθοριακής διαταραχής προσωπικότητας.</p>
<p>Μιλάμε για παθολογική χαρτοπαιξία όταν έχουμε:</p>
<p> </p>
<p>Α. Δύο επεισόδια παιγνίου σε μια περίοδο τουλάχιστον ενός έτους.</p>
<p>Β. Αυτά τα επεισόδια δεν είχαν κάποιο κέρδος για το άτομο, αλλά συνέχισαν, παρά την προσωπική ψυχοπίεση και εμπλοκή με τη λειτουργικότητα του ατόμου.</p>
<p>Γ. Το άτομο περιγράφει μια έντονη τάση να παίζει, που ελέγχεται δύσκολα και που αναφέρει ότι είναι αδύνατο να σταματήσει να παίζει, παρά τη θέλησή του γι’ αυτό.</p>
<p>Δ. Το άτομο ενασχολείται με σκέψεις ή φαντασιώσεις για τη διαδι­κασία του παιγνίου ή τις συνθήκες γύρω από αυτό.</p>
<p>Σχετίζεται με άλλες διαταραχές όπως:</p>
<p>Διαταραχή διάθεσης κατά την οποία η χαρ­τοπαιξία επιτείνεται, διαταραχή προσωπικότητας, ψυχοσωμα­τική διαταραχή (υπέρταση, ημικρανία).</p>
<p> </p>
<p>Ποια είναι τα αίτιά της;</p>
<p>Στην αιτιολογία εμπλέκονται παράγοντες οικογενειακοί (οικο-γενής χαρτοπαιξία), ψυχοδυναμικοί [η ανάγκη για κέρδος ερ­μηνεύεται ως παιδική αίσθηση παντοδυναμίας (παλινδρόμη­ση) ή ως ασυνείδητη ανάγκη για τιμωρία (κατάθλιψη)], συμπεριφορικοί (το κέρδος θεωρείται θετικός ενισχυτής) αλλά και  βιολο­γικοί</p>
<p>Διαφοροδιάγνωση: Από συνηθισμένη χαρτοπαιξία, διατα­ραχή διάθεσης, διαταραχή της προσωπικότητας.</p>
<p> </p>
<p>Ποια θεραπεία συνίσταται από τους ειδικούς;</p>
<p>Ψυχοθεραπεία ατομική, οικογενειακή και ομα­δική στον τύπο των Ανώνυμων Αλκοολικών (οι Ανώνυμοι Χαρ­τοπαίκτες – Gamblers Anonymous). Φαρμακευτική αγωγή με αντικαταθλιπτικά (ΕΑΕΣ).</p>
<p> </p>
<p> </p>

Σχετικά άρθρα