Φραγκίσκα Σιγάλα thumbnail

Φραγκίσκα Σιγάλα

ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ ΣΙΓΑΛΑ 


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ


ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΗ: ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ


Α ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΓΝΑ


Προπτυχιακή εκπαίδευση


Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων .Βαθμός πτυχίου: "Άριστα"


Μεταπτυχιακή εκπαίδευση:


Εξειδίκευση


• Ειδίκευση στη Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Νεφρού και Χειρουργικής Νεφροπαθών του Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών, στην ειδικότητα της Γενικής


Χειρουργικής


• Ειδίκευση στην Α ́ Χειρουργική Κλινική του Πανεπι­στημίου Αθηνών, στο Λαϊ­κό Νοσοκομείο, στην ειδικότητα της Γενικής Χειρουρ­γικής


• Ειδίκευση στην Κλινική Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής τoυ Klinikum Sűd στη Νυρεμβέργη­Γερμανία


• Ειδίκευση στην Αγγειοχειρουργι­κή Κλινική του Νοσοκομείου ΚΑΤ


• Εξάμηνη εξάσκηση στην Καρδιο­χειρουργική στην Καρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου "Ευαγγελισμός"


• Εξάμηνη εξάσκηση στη Θωρακοχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου ΚΑΤ Αθηνών


 


Μετεκπαίδευση στο εξωτερικό:


1. Academic Teaching Hospital Klinikum Süd Nürnberg­Germany, Department of Vascular and Endovascular Surgery


2. Κλινική Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής του St.Josef Krankenhaus Haan­Germany


3.Κλινική Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής του Πανεπιστημίου Aachen­Germany


Άδεια άσκησης υπερήχων αγγειακών παθήσεων:


• Χορήγηση άδειας άσκησης, κατόπιν των υποχρεωτικών εξετάσεων από το Υπουργείο Υγείας, της εκτέλεσης υπερήχων (Dupplex­Ultra Sonographie) των αγγειακών παθήσεων


 


Διδακτικό και εκπαιδευτικό έργο


2004­2005 Συμμετοχή στο πρόγραμμα μετεκπαιδευτικών μαθημάτων Αγγειοχειρουργικής στους ιατρούς και στο νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου St Josef Haan, Γερμανία.


2006­2007 Συμμετοχή στο πρόγραμμα μετεκπαιδευτικών μαθημάτων Αγγειοχειρουργικής στους ιατρούς και στο νοσηλευτικό προσωπικό της


Πανεπιστημιακής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής ,Αachen, Γερμανία.


Από το 2007 Διδασκαλία στη διεξαγωγή του μαθήματος: «Αγγειοχειρουργική » των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ.


Από το 2007 Διδασκαλία στη διεξαγωγή των μαθημάτων : «της Κλινικής Σημειολογίας και της Χειρουργικής » στους 4ετείς φοιτητές και «της


Χειρουργικής Παθολογίας» στους 6ετείς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών ».


Διαλέξεις και Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα : Συμμετοχή σε 8 Μετεκπαιδευτικά Προγράμματα διαφόρων Παν/κων Κλινικών του Ε.Κ.Π.Α.


Από το 2009 Συμμετοχή στο Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα της Αγγειοχειρουργικής, Ιατρική Σχολής ΕΚΠΑ, με τίτλο «Ενδαγγειακές Τεχνικές»


Από το 2011 Συμμετοχή στο Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη απόκτηση άδειας Υπερήχων των αγγειακών παθήσεων από το Υπουργείο Υγείας


Μέλος συμβουλευτικής τριμελούς ή/και επταμελούς επιτροπής σε 20 διδακτορικές διατριβές μέχρι σήμερα.


 


Κλινικό έργο


Το κλινικό έργο αναλύεται στα 7 έτη εκπαίδευσης σε όλο το φάσμα των αγγειακών ασθενειών και αγγειοχειρουργικών επεμβάσεων στην Α Χειρουργική Κλινική του Παν/μίου Αθηνών στο «Λαϊκό» ΓΝΑ,στην Κλινική Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής τoυ Klinikum Sűd στη Νυρεμβέργη και στην Αγγειοχειρουργι­κή Κλινική του Νοσοκομείου ΚΑΤ. Κατόπιν εργάσθηκε σε έμμισθη θέση ως ειδικευμένη αγγειοχειρουργός από την λήψη της ειδικότητας(12/2003) έως τον διορισμό της στο Ιπποκράτειο ΓΝΑ ως Λέκτορας (5/2007), σε δύο μεγάλες Αγγειοχειρουργικές Κλινικές της Γερμανίας (St.Josef Krankenhaus Haan­Germany και στην Κλινική Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Aachen), αποκτώντας μεγάλη εμπειρία τόσο σε πολύπλοκες αγγειακές επεμβάσεις όσο και σε ενδαγγειακές επεμβάσεις.


Στο Ιπποκράτειο ΓΝΑ ως Λέκτορας (2007­2011) και ως Επίκουρος Καθηγητής (2011­ ως σήμερα) ασκεί αυτοδύναμο κλινικό έργο εκτελώντας μεγάλο αριθμό αγγειοχειρουργικών επεμβάσεων. εκλεκτικών και επειγόντων, εξετάζο­ντας μεγάλο αριθμό ασθενών και καλύπτοντας πλήρως διαγνωστικά και θεραπευτικά τα αγγειοχειρουργικά περιστατικά του Νοσοκομείου σε καθη­μερινή βάση ως αγγειοχειρουργός. Έχοντας σημαντική εμπειρία ενδαγγειακής Χειρουργικής από το 2007 συνέβαλλε ενεργά στην εκτέλεση ενδαγγειακών επεμβάσεων. Τα κλινικά αποτελέσματα των αγγειοχειρουργικών επεμβάσεων (περισσότερα από 100/έτος στο διάστημα 2004­2015) υπήρξαν εξαιρετικά ως προς τη θνητότητα, ­νοσηρότητα, και σε επίπεδα εφάμιλλα των διεθνώς εξειδικευμένων κέντρων


Νοσοκομειακές και Πανεπιστημιακές Θέσεις


• 2004­2006 Εμμισθη θέση Αγγειοχειρουργού στην Κλινική Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής του St.Josef Krankenhaus Haan­Germany


• 2006­2007 Εμμισθη θέση Αγγειοχειρουργού στην Κλινική Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής του Πανεπιστημίου Aachen­Germany


• 2007­2011 : Λέκτορας Aγγειοχειρουργικής στην Α Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική του Παν/μίου Αθηνών


• 2011­σήμερα: Επίκουρη Καθηγήτρια Aγγειοχειρουργικής στην Α Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική του Παν/μίου Αθηνών


 


Οργανωτικό, διοικητικό και ευρύτερο επιστημονικό έργο


• Συμμετοχή στην διεύρυνση της Αγγειοχειρουργικης Μονάδας της Α Προπαι­ δευτικής Κλινικής του Παν/μίου Αθηνών (Τακτικό Ιατρείο, Αγγειακό Χειρουργείο)


• Συμμετοχή στην οργάνωση 5 Συνεδρίων


• Μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Φλεβολογικής Εταιρείας


• Μέλος 2 Ελληνικών και 2 Διεθνών Ιατρικών Επιστημονικών Εταιρειών.


• Βραβεία – Διακρίσεις


• Βράβευση Εργασιών σε 5 Διεθνή και 6 Ελληνικά Συνέδρια.


• 8 Υποτροφίες από διάφορους Οργανισμούς.


 


Ερευνητικό, συγγραφικό και συντακτικό έργο


• Συμμετοχή σε 5 χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, δύο ως κύριος ερευνητής.


• Συμμετοχή είτε ως κύριος είτε ως συνερευνητής σε 11 πειραματικά ,18 Κλινικοεργαστηριακές και 12 κλινικές μελέτες.


• Το επιστημονικό και συγγραφικό έργο συνοψίζεται ως εξής:


72 πλήρεις δημοσιεύσεις άρθρων σε διεθνή περιοδικά υψηλού κύρους


(Circulation, JMCC, Lab Invest, J Vasc Surg, Surgery, κ.α.) που αφορούν στη μοριακή και κλινική έρευνα. Οι δημοσιεύσεις με γνωστικό αντικείμενο την βασική έρευνα αφορούν κυρίως στη διερεύνηση μηχανισμών αθηρωμάτωσης, ενώ αυτές που εστιάζουν στην κλινική έρευνα αφορούν ένα μεγάλο εύρος αγγειακών παθήσεων.


Συγγραφέας 9 κεφαλαίων σε ξενόγλωσσα βιβλία και ένα ξενόγλωσσο βιβλίο


Συγγραφέας 5 κεφαλαίων σε ελληνικά βιβλία


Επιμέλεια Ελληνικής έκδοσης 3 ξενόγλωσσων συγγραμμάτων


130 ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια με 60 ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια και 70 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια


Συμμετοχή σε 25 διαλέξεις ως εισηγητής, σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και ημερίδες


Έχει λάβει 8 υποτροφίες από διάφορους Οργανισμούς.


Έχει 12 βραβεία και διακρίσεις (μεταξύ των οποίων το από το Εμπειρίκειο Ίδρυμα)


Απέκτησε τον τίτλο PhD από το Πανεπιστήμιο το Maastricht το 2012.


Σύμβουλος της συντακτικής επιτροπής 3 διεθνών περιοδικών

Comments

X

Αγαπητοί αναγνώστες,

Σας ενημερώνουμε ότι το boro.gr προσφέρει καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη με επαγγελματίες ψυχολόγους.

Κάντε κλίκ εδώ για να συνδεθείτε και να ενημερωθείτε για τις ώρες λειτουργίας.
X