Πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

Τον Μάιο του 2013 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε μικρό πλεόνασμα 35,5 εκατ. ευρώ, έναντι ελλειμμάτων 1,2 και 1,9 δισ. ευρώ τον ίδιο μήνα των δύο προηγούμενων ετών 2012 και 2011 αντίστοιχα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤτΕ.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος, στην άνοδο του πλεονάσματος του ισοζυγίου των υπηρεσιών και στην εμφάνιση πλεονάσματος στο ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων έναντι ελλείμματος τον Μάιο του 2012. Αντίθετα, το έλλειμμα του ισοζυγίου των εισοδημάτων υπερδιπλασιάστηκε.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου μειώθηκε κατά 894 εκατ. ευρώ, λόγω της μείωσης, κυρίως, των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων κατά 711 εκατ. ευρώ. Επίσης, το έλλειμμα του ισοζυγίου εκτός καυσίμων και πλοίων μειώθηκε κατά 192 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα του περιορισμού της δαπάνης για εισαγωγές κατά 263 εκατ. ευρώ (12,6%), η οποία αντιστάθμισε την πτώση των εισπράξεων από εξαγωγές κατά 72 εκατ. ευρώ (5,8%). Τέλος, αυξήθηκαν οι καθαρές πληρωμές για αγορές πλοίων κατά 8 εκατ. ευρώ.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 430 εκατ. ευρώ, λόγω κυρίως της σημαντικής ανόδου των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρεσίες και δευτερευόντως του περιορισμού των καθαρών πληρωμών για ‘λοιπές’ υπηρεσίες. Αντίθετα, οι καθαρές εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών σημείωσαν πτώση, η οποία αντανακλά κυρίως την αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου των ‘λοιπών’ (εκτός θαλάσσιων) μεταφορών και δευτερευόντως τη μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου των θαλάσσιων μεταφορών.

Το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου παρουσίασε άνοδο κατά 300 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Μάιο του 2012. Ειδικότερα, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους αυξήθηκαν σημαντικά κατά 293 εκατ. ευρώ ή 38,5% (αντανακλώντας και την αύξηση του αριθμού αφίξεων των μη κατοίκων ταξιδιωτών κατά 24,4%, σύμφωνα με την έρευνα συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος), ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος μειώθηκαν ελαφρά (-4,1%). Τέλος, η μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου των ‘λοιπών’ υπηρεσιών κατά 209 εκατ. ευρώ οφείλεται κατά κύριο λόγο στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και συγκεκριμένα στην καταβολή προμήθειας 38 εκατ. ευρώ στο EFSF έναντι 164 εκατ. ευρώ τον Μάιο του 2012.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου εισοδημάτων αυξήθηκε κατά 182 εκατ. ευρώ, λόγω αύξησης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη.

Τέλος, το ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων παρουσίασε πλεόνασμα 69,4 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 52,5 εκατ. ευρώ τον Μάιο του 2012, αντανακλώντας βελτίωση στα ισοζύγια του τομέα της γενικής κυβέρνησης (κυρίως μεταβιβάσεις από την Ε.Ε.) και των λοιπών τομέων. (Υπενθυμίζεται ότι οι ακαθάριστες τρέχουσες μεταβιβάσεις από την Ε.Ε. περιλαμβάνουν κυρίως τις καταβολές από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων [ΕΓΤΕ], καθώς και τις καταβολές από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ενώ οι τρέχουσες μεταβιβάσεις προς την Ε.Ε. περιλαμβάνουν τις αποδόσεις-πληρωμές της Ελλάδος στον κοινοτικό προϋπολογισμό.)

Το πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου 2013 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών περιορίστηκε κατά 3,4 δισ. ευρώ ή 49,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 και διαμορφώθηκε σε 3,5 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά κατά κύριο λόγο τη σημαντική μείωση του εμπορικού ελλείμματος κατά 2,2 δισ. ευρώ, καθώς και τη μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου εισοδημάτων κατά 574 εκατ. ευρώ και την άνοδο των πλεονασμάτων του ισοζυγίου τρεχουσών μεταβιβάσεων και του ισοζυγίου υπηρεσιών κατά 456 εκατ. ευρώ και 248 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Ειδικότερα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε λόγω της μείωσης του εμπορικού ελλείμματος εκτός καυσίμων και πλοίων κατά 574 εκατ. ευρώ (ή 14,5%), των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων κατά 1,6 δισ. ευρώ (ή 33,5%), ενώ οι καθαρές πληρωμές για αγορές πλοίων αυξήθηκαν κατά 59 εκατ. ευρώ (ή 11,9%). Οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών εκτός καυσίμων και πλοίων αυξήθηκαν κατά 4,3%, ενώ οι πληρωμές για αντίστοιχες εισαγωγές μειώθηκαν κατά 3,5%.

Η άνοδος του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών στο πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου οφείλεται στη άνοδο των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρεσίες και στη μείωση των καθαρών πληρωμών για λοιπές υπηρεσίες, εξελίξεις που αντιστάθμισαν τον περιορισμό των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες μεταφορών. Ειδικότερα, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους αυξήθηκαν κατά 15,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 (αντανακλώντας και την αύξηση του αριθμού αφίξεων των μη κατοίκων ταξιδιωτών κατά 9,5% την ίδια περίοδο, σύμφωνα με την έρευνα συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος). Καθώς ταυτόχρονα οι ταξιδιωτικές δαπάνες στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος περιορίστηκαν κατά 10,1%, καταγράφηκε πλεόνασμα 1,1 δισ. ευρώ, έναντι 764 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου των εισοδημάτων μειώθηκε κατά 574 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2012, κυρίως λόγω της δραστικής μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους επί των τίτλων του Δημοσίου που διακρατούν κάτοικοι του εξωτερικού (λόγω εφαρμογής του PSI).

Τέλος, το ισοζύγιο των τρεχουσών μεταβιβάσεων παρουσίασε πλεόνασμα 1,7 δισ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 456 εκατ. ευρώ από ό,τι το πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου του 2012. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην καταγραφή καθαρών εισπράξεων των λοιπών τομέων ύψους 297 εκατ. ευρώ (που αφορούν κυρίως μεταναστευτικά εμβάσματα) έναντι καθαρών πληρωμών 28 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012, ενώ οι καθαρές μεταβιβαστικές εισπράξεις του τομέα της γενικής κυβέρνησης (κυρίως από την Ε.Ε.) αυξήθηκαν κατά 131 εκατ. ευρώ.

ΠΗΓΗ: euro2day.gr

Σχετικά άρθρα