Πώς θα ρυθμίσω ληξιπρόθεσμες οφειλές;

Απαντά η δικηγόρος, Χρύσα Εψίμου. 

Η εισοδηματική  στενότητα,  τα υψηλά επιτόκια, οι επιθετικές   πρακτικές   προώθησης των πιστώσεων ή ακόμα και απρόβλεπτα γεγονότα στη ζωή των δανειοληπτών όπως προβλήματα υγείας, προβλήματα εργασίας αποτέλεσαν παράγοντες που συνέβαλαν ανενόχλητα στην αυξανόμενη υπερχρέωση νοικοκυριών.

Ο Ν. 3869/2010 (νόμος υπερχρεωμένων νοικοκυριών) δίνει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα που έχουν περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών τους να προβούν σε ρύθμιση ή ακόμα και σε απαλλαγή τους από αυτά.

-Τι πρέπει να κάνουμε για να επωφεληθούμε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του.

Τα στάδια που πρέπει να ακολουθήσουμε είναι:

1. Εξωδικαστικός συμβιβασμός: Αποτελεί ένα στάδιο, το οποίο  υποχρεωτικά πρέπει να ακολουθήσει κάθε οφειλέτης, προκειμένου να ενταχθεί στις διατάξεις του νόμου. Κατά το στάδιο αυτό, ο οφειλέτης γνωστοποιεί στους πιστωτές του ένα σχέδιο διευθέτησης των οφειλών που διαθέτει και τις οποίες θέλει να ρυθμίσει. Επί του ως άνω σχεδίου, οι Τράπεζες μπορούν να απαντήσουν εντός εύλογου διαστήματος (1-2 μήνες). Αν οι Τράπεζες δεν απαντήσουν ή απαντήσουν αρνητικά θεωρείται ότι ο συμβιβασμός απέτυχε και ο οφειλέτης προχωράει στο επόμενο στάδιο.

2. Αίτηση στο Ειρηνοδικείο: η αίτηση περιλαμβάνει κατάσταση περιουσίας και εισοδημάτων οφειλέτη και συζύγου, κατάσταση απαιτήσεων πιστωτών, σχέδιο διευθέτησης οφειλών.

3. Συμβιβασμός ενώπιον Ειρηνοδικείου: ο συμβιβασμός επιτυγχάνεται με συμφωνία πιστωτών με απαιτήσεις άνω του 51% των οφειλών. Αν δεν επέλθει συμβιβασμός, τη ρύθμιση αναλαμβάνει πλέον το Δικαστήριο, το οποίο και δικάζει την αίτηση.

4. Δικαστική ρύθμιση οφειλών: στο στάδιο αυτό το Δικαστήριο, αφού λάβει υπόψη τα εισοδήματα του οφειλέτη και των μελών της οικογενείας του καθώς και τα περιουσιακά του στοιχεία, προχωρά στη ρύθμιση των οφειλών, κρίνει ότι αυτά δεν επαρκούν για την για την αποπληρωμή των χρεών.

Ο Ν. 3869/2010 διαθέτει μια περίπλοκη διαδικασία, η οποία συνοδεύεται από αρκετές προθεσμίες, η παρέλευση των οποίων μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε απόρριψη της αίτησης του οφειλέτη. Για το λόγο αυτό καλό θα είναι να πραγματοποιείται από κάποιον που γνωρίζει την διαδικασία και τις δυσκολίες της.

Σχετικά άρθρα