Τσίμπημα μέλισσας: Πότε γίνεται επικίνδυνο;

<!–[if gte mso 9]><xml><br />
<w:worddocument><br />
<w:view>Normal</w:view><br />
<w:zoom>0</w:zoom><br />
<w:trackmoves /><br />
<w:trackformatting /><br />
<w:punctuationkerning /><br />
<w:validateagainstschemas /><br />
<w:saveifxmlinvalid>false</w:saveifxmlinvalid><br />
<w:ignoremixedcontent>false</w:ignoremixedcontent><br />
<w:alwaysshowplaceholdertext>false</w:alwaysshowplaceholdertext><br />
<w:donotpromoteqf /><br />
<w:lidthemeother>EL</w:lidthemeother><br />
<w:lidthemeasian>X-NONE</w:lidthemeasian><br />
<w:lidthemecomplexscript>X-NONE</w:lidthemecomplexscript><br />
<w:compatibility><br />
<w:breakwrappedtables /><br />
<w:snaptogridincell /><br />
<w:wraptextwithpunct /><br />
<w:useasianbreakrules /><br />
<w:dontgrowautofit /><br />
<w:splitpgbreakandparamark /><br />
<w:dontvertaligncellwithsp /><br />
<w:dontbreakconstrainedforcedtables /><br />
<w:dontvertalignintxbx /><br />
<w:word11kerningpairs /><br />
<w:cachedcolbalance /><br />
</w:compatibility><br />
<w:browserlevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:browserlevel><br />
<m:mathpr><br />
<m:mathfont m:val="Cambria Math"/><br />
<m:brkbin m:val="before"/><br />
<m:brkbinsub m:val="–"/><br />
<m:smallfrac m:val="off"/><br />
<m:dispdef /><br />
<m:lmargin m:val="0"/><br />
<m:rmargin m:val="0"/><br />
<m:defjc m:val="centerGroup"/><br />
<m:wrapindent m:val="1440"/><br />
<m:intlim m:val="subSup"/><br />
<m:narylim m:val="undOvr"/><br />
</m:mathpr></w:worddocument><br />
</xml>< ![endif]–>
<p><br /> </p>
<!–[if gte mso 9]><xml><br />
<w:latentstyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"<br />
DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"<br />
LatentStyleCount="267"><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/><br />
<w:lsdexception Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/><br />
</w:latentstyles><br />
</xml>< ![endif]–><!–[if gte mso 10]><br />
<br />
<style><br />
/* Style Definitions */<br />
table.MsoNormalTable<br />
{mso-style-name:"Table Normal";<br />
mso-tstyle-rowband-size:0;<br />
mso-tstyle-colband-size:0;<br />
mso-style-noshow:yes;<br />
mso-style-priority:99;<br />
mso-style-qformat:yes;<br />
mso-style-parent:"";<br />
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;<br />
mso-para-margin:0cm;<br />
mso-para-margin-bottom:.0001pt;<br />
mso-pagination:widow-orphan;<br />
font-size:10.0pt;<br />
font-family:"Calibri","sans-serif";}<br />
</style>< ![endif]–>
<p> </p>
<p class="MsoNormal"> </p>
<p> </p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';"><strong>Το τσίμπημα της μέλισσας είναι τις περισσότερες φορές μία απλή εξωτερική ενόχληση που αντιμετωπίζεται συνήθως στο σπίτι δίχως να χρειάζεται να επισκεφθούμε γιατρό. Εάν, ωστόσο, είστε αλλεργικοί σε τσιμπήματα μέλισσας ή εάν σας έχουν τσιμπήσει πολλές φορές, μπορεί να εκδηλώσετε σοβαρή αντίδραση, η οποία απαιτεί άμεση θεραπεία.</strong></span></p>
<p> </p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';">Ποια είναι τα συμπτώματα αλλεργίας στο τσίμπημα της μέλισσας;</span></strong></p>
<p> </p>
<p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="text-indent: -18pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"><span style="mso-list: Ignore;">-<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';">          </span></span></span><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';">Πρήξιμο γύρω από τα μάτια, τα χείλη, τη γλώσσα ακόμη και το λαιμό</span></p>
<p> </p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-indent: -18pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"><span style="mso-list: Ignore;">-<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';">          </span></span></span><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';">Δυσκολία στην αναπνοή αλλά πολλές φορές και στην κατάποση</span></p>
<p> </p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-indent: -18pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"><span style="mso-list: Ignore;">-<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';">          </span></span></span><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';">Κνησμός</span></p>
<p> </p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-indent: -18pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"><span style="mso-list: Ignore;">-<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';">          </span></span></span><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';">Ζάλη</span></p>
<p> </p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-indent: -18pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"><span style="mso-list: Ignore;">-<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';">          </span></span></span><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';">Κράμπες στο στομάχι</span></p>
<p> </p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-indent: -18pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"><span style="mso-list: Ignore;">-<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';">          </span></span></span><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';">Απώλεια συνείδησης</span></p>
<p> </p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-indent: -18pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"><span style="mso-list: Ignore;">-<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';">          </span></span></span><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';">Διάρροια</span></p>
<p> </p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-indent: -18pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"><span style="mso-list: Ignore;">-<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';">          </span></span></span><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';">Ναυτία</span></p>
<p> </p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';">Επιπλοκές από το τσίμπημα της μέλισσας</span></strong></p>
<p> </p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-indent: -18pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"><span style="mso-list: Ignore;">-<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';">    </span></span></span><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';">Αναφυλαξία. Είναι μία σοβαρή αλλεργική αντίδραση και από τις πιο επικίνδυνες επιπλοκές από το τσίμπημα της μέλισσας. Μπορεί να προκαλέσει ταχεία πτώση της πίεσης του αίματος, να οδηγήσει σε απώλεια μνήμης κα να οδηγήσει ακόμη και στον θάνατο.</span></p>
<p> </p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-indent: -18pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"><span style="mso-list: Ignore;">-<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';">      </span></span></span><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';">Τοξική αντίδραση από πολλαπλά τσιμπήματα μέλισσας. Η αντίδραση αυτή καθίσταται ιδιαίτερα επικίνδυνη ειδικά για τα παιδιά καθώς δημιουργούνται υψηλά επίπεδα του δηλητηρίου στην κυκλοφορία του αίματος. Επιπλοκές της μαζικής δηλητηρίασης από πολλαπλά τσιμπήματα μέλισσας μπορούν να προκαλέσουν καρδιακά προβλήματα, ταχεία καταστροφή των ιστών των μυών (ραβδομυόλυση) και νεφρική ανεπάρκεια</span></p>
<p> </p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-indent: -18pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"><span style="mso-list: Ignore;">-<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';">         </span></span></span><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';">Λοίμωση στο σημείο του τσιμπήματος. Όπως και σε άλλα τσιμπήματα, το δέρμα σπάει στο συγκεκριμένο σημείο και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για τυχόν μολύνσεις που μπορούν να προκληθούν.</span></p>
<p> </p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';">Τι πρέπει να κάνουμε όταν μας τσιμπήσει μέλισσα;</span></strong></p>
<p> </p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt; line-height: 115%;">Όταν δεν είστε αλλεργικοί και η αντίδραση εξαιτίας του τσιμπήματος είναι ήπιας μορφής τότε:</span></p>
<p> </p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-indent: -18pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"><span style="mso-list: Ignore;">-<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';">         </span></span></span><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';">Αφαιρέστε το κεντρί άμεσα</span></p>
<p> </p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-indent: -18pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"><span style="mso-list: Ignore;">-<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';">         </span></span></span><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';">Πλύνετε την<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>περιοχή με σαπούνι και νερό</span></p>
<p> </p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-indent: -18pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"><span style="mso-list: Ignore;">-<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';">         </span></span></span><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';">Απλώστε κρύες κομπρέσες για να ανακουφιστείτε από τον πόνο και το πρήξιμο</span></p>
<p> </p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-indent: -18pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"><span style="mso-list: Ignore;">-<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';">         </span></span></span><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';">Αποφύγετε το ξύσιμο στην περιοχή καθώς μπορεί να προκληθεί οίδημα και εν τέλει μία εκτεταμένη λοίμωξη</span></p>
<p> </p>
<p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';">Εάν, ωστόσο, είστε αλλεργικοί, θα πρέπει να απευθυνθείτε άμεσα στο γιατρό ώστε να σας χορηγήσει την ανάλογη θεραπεία, η οποία συνήθως περιλαμβάνει<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>συνήθως επινεφρίνη για να μειώσει τις αλλεργικές αντιδράσεις στο σώμα, οξυγόνο, αντισταμινικά και κορτιζόνη για να μειωθεί η φλεγμονή των αεραγωγών και να βελτιωθεί η αναπνοή.</span></p>

Σχετικά άρθρα